Projekty unijne

SILIKATY-BIAŁYSTOK sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0183/17 pn. „Wzmocnienie potencjału oraz wzrost konkurencyjności „Silikaty -Białystok” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0183/17-00 zawartą dnia 22 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału, wzrost konkurencyjności spółki poprzez modernizację procesu produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wzrost efektywności procesu produkcji, wzrost automatyzacji procesu produkcji silikatów, wzrost jakości i wydajności wykonywanych prac.

Wartość projektu 9 872 697,52 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 013 291,65 PLN.