Polityka prywatności

SILIKATY-BIAŁYSTOK   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  podchodzi do sprawy Państwa prywatności bardzo poważnie. SILIKATY-BIAŁYSTOK   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności, zaś niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy oraz ujawniamy zgromadzone dane.

Niniejsza polityka dotyczy:

 • Ważnych informacji o naszej firmie
 • Zbieranych przez nas danych osobowych
 • Sposobów, w jakie gromadzimy Państwa dane osobowe, sposobów ich wykorzystywania oraz powodów, dla których to robimy
 • Powodów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe
 • Przypadków, w których ujawniamy Państwa dane osobowe innym organizacjom
 • Praw i możliwości, jakimi Państwo dysponują w zakresie zarządzania danymi osobowymi
 • Powodów, dla których używamy plików cookie na własnej stronie internetowej
 • Kroków, jakie podejmujemy, aby Państwa dane były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny
 • Długości okresu przechowywania Państwa danych
 • Przysługujących Państwu praw

Ważne informacje 

SILIKATY-BIAŁYSTOK   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  jest dostawcą towaru lub usług zgodnie z Warunkami umowy sprzedaży towaru albo usługi oraz następującą Polityką prywatności. Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną wówczas umieszczone na naszej stronie internetowej („Strona”). W dowolnym momencie mogą Państwo przejrzeć aktualną wersję Polityki prywatności pod adresem https://silikaty.com.pl/polityka-prywatnosci Państwa nieprzerwane korzystanie ze strony oraz z zakupu towaru lub usług po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej Polityki prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SILIKATY-BIAŁYSTOK   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wł. Wysockiego 164 (dalej „My”, „SILIKATY” albo „Spółka”) operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.silikaty.com.pl (dalej „SILIKATY”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: IOD@silikaty.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych SILIKATY-BIAŁYSTOK   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  ul. Wł. Wysockiego 164, 15-167 Białystok.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania zapytania ofertowego,zamówienia, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w SILIKATACH.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SILIKATY? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.silikaty.com.pl, w tym dokonywania zamówień towaru i usług sprzedawanych przez SILIKATY;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji na w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.silikaty.com.pl;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowani;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm);
 • adres email, imię i nazwisko, adres, telefon (w przypadku osób fizycznych).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SILIKATY zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez www.silikaty.com.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pliki cookie.

Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie. Korzystanie z plików cookie przez inne podmioty podlega ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej polityce. Reklamodawcy lub inne jednostki nie mają dostępu do plików cookie SILIKATY.